Marcos Palmeira

Marcos Palmeira

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1963-08-19

Nơi Sinh: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

Còn được Biết đến Như: