Sophia Tatum

Sophia Tatum

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1997-09-20

Nơi Sinh: California, USA

Còn được Biết đến Như: