Anthony Calf

Anthony Calf

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1959-05-04

Nơi Sinh: Hammersmith, London, England, UK

Còn được Biết đến Như: