Michael Giacchino

Michael Giacchino

Tiểu sử

Michael Giacchino (born October 10, 1967) is an American composer of music for films, television and video games. He has received an Academy Award, a Primetime Emmy Award, and three Grammy Awards.

Được biết đến: Sound

Sinh nhật: 1967-10-10

Nơi Sinh: Riverside, New Jersey, USA

Còn được Biết đến Như: