Dascha Polanco

Dascha Polanco

Tiểu sử

Dascha Polanco is a Dominican American actress best known for her role as Dayanara Diaz on Orange Is the New Black.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1982-12-03

Nơi Sinh: Dominican Republic

Còn được Biết đến Như: